like
like
like
like
like
"   She looked at nice young men as if she could smell their stupidity.   "
Flannery O’Connor 
like
like
like
like
like
"   Take me on long walks and to warm coffee shops.   "
Ten Palavra História # 14 - Ming Liu D. 
like
like